PRIVACYVERKLARING

LAATST HERZIEN OP: 18/10/2018

 GESPIJKERD is verantwoordelijk voor de verwerking van gegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens
www.gespijkerd.nl – Van Haeringenstraat 47 – 7701 CN – Dedemsvaart – Tel. +31(0)523-291995 – KVK: 72362812

Persoonsgegevens die wij verwerken
GESPIJKERD verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

– Voor- en achternaam

– Adresgegevens

– Telefoonnummer

– E-mailadres

– Iban, KVK en BTW nummer

– Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt zodat wij een ontwerp of drukbestand kunnen maken, dit kan zowel in correspondentie als ook telefonisch (indien van toepassing)- Wachtwoorden en inloggevens voor websites die wij beheren / ontwikkelen. (indien van toepassing)

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
 – Het verwerken van de door jou aangeleverde informatie tot een ontwerp of afdruk voor media en grafische doelen

– Het kunnen samenstellen van een offerte of het maken van een factuur

– Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder

– Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten

– Om goederen en diensten bij je af te leveren

– GESPIJKERD verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig 

hebben voor onze belastingaangifte.

Hieronder enkele onderdelen verder uitgewerkt:

Aanvraag, acceptatie, verwerking en uitvoering van jouw bestelling

Jouw gegevens worden gebruikt om een ontwerp vorm te geven, je bestelling te verwerken, uit te voeren, te produceren en te bezorgen op het door jou gekozen adres. Met je gegevens zullen we je eventueel ook op de hoogte houden van de voortgang van je bestelling. We geven jouw gegevens door aan andere bedrijven die namens ons bepaalde diensten uitvoeren. Voorbeelden hiervan zijn: een aan Gespijkerd gelieerde onderneming die je bestelling produceert; een vervoerder zoals DHL of PostNL om je bestelling te kunnen verzenden en af te leveren; dienstverleners om e-mail- of andere mediaberichten te kunnen verzenden; marketing analysebedrijven om gegevens te analyseren of doublure-gegevens uit onze database te verwijderen; en het verlenen van Klantenservice.

Reviews
We horen graag over jouw ervaringen met onze Website(s), Applicatie(s) en onze producten. Indien je ons een review geeft, bijvoorbeeld via Sociale Media, onze Website(s) of aan onze Klantenservice, kunnen wij een dergelijke review (of een gedeelte daarvan) gebruiken voor elk doel, met dien verstande dat we je review niet zullen gebruiken in combinatie met je naam of andere persoonsgegevens. Enkel met jouw voorafgaande en expliciete goedkeuring zullen wij jouw review (of een gedeelte daarvan) samen met je naam (of overige persoonsgegevens) die je ons hebt gegeven, verder gebruiken.

Fraude
Klantgegevens kunnen gebruikt worden om fraude te onderzoeken, te voorkomen en tegen te gaan. Als dat moet op grond van een wettelijke verplichting, geven wij klantgegevens aan de overheid of bijvoorbeeld een opsporingsinstantie.

Verbetering van onze service
Om je snel te kunnen helpen bij vragen, maken we gebruik van jouw gegevens en maken we mogelijk aantekeningen in ons systeem, die we bewaren. Dit is handig als je ons nog een keer belt of mailt. Gegevens over het gesprek met jou worden geregistreerd en bewaard. Je helpt ons zo bij analyses en de verbetering van onze service.

Bij de verwerking van je gegevens en de levering van onze producten en diensten zoals hierboven omschreven kan Gespijkerd samenwerkende partners of (sub)bewerkers inschakelen. Hierbij kunnen gegevens als onderdeel van een opdracht, verwerkt en/of gearchiveerd worden. Deze gegevens worden niet langer bewaard dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor we je gegevens verzamelen. Met bedrijven die je gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst. Zo spreken we met die bedrijven af dat het hetzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid als wij omgaan met jouw gegevens.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Onze website en/of diensten hebben niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers of opdrachtgevers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet altijd controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@gespijkerd.nl, dan verwijderen wij deze informatie.
Opslag, verwerking en beveiliging van persoongegevens
GESPIJKERD slaat persoonsgegevens op in het boekhoudsysteem e-boekhouden. Deze gegevens worden enkel gebruikt om een offerte, factuur of afleverbon te genereren. Daarnaast wordt voor het monitoren en plannen van ons ordertraject gebruik gemaakt van Podio. Dit is een systeem waar de lopende en uitgewerkte orders in opgeslagen worden, hierbij worden ook de genoemde persoonsgegevens opgeslagen. Bovenstaande data staan allemaal in de cloud op de server van desbetreffende softwareleverancier. Voor het verwerken van gegevens mb.t. het ontwerp of vervaardigen van een grafisch product voor opdrachtgevers wordt gebruikt gemaakt van computersystemen met dataopslag. Deze gegevens worden allen met behulp van FileVoult beschermt tegen inzage door derden. Volledige schijfcodering van FileVault (FileVault 2) maakt gebruik van XTS-AES-128-codering met een 256-bits code om onbevoegde toegang tot de informatie op onze schijven te vermijden. Tevens zijn back-up, USB-sticks en andere opslagmedia van encryptie voorzien.
Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
GESPIJKERD bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen:

Zolang opdrachtgever geen uitsluitend bezwaar maakt op het vernietigen van gegevens worden deze niet uit onze databases verwijderd. Opdrachtgever heeft altijd de mogelijkheid tot inzage, aanpassen of verwijderen van de eigen persoonlijke gegevens, zie kop ‘gegevens inzien, aanpassen of verwijderen’.

Delen van persoonsgegevens met derden
GESPIJKERD verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. GESPIJKERD blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.
Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
GESPIJKERD gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.
Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door GESPIJKERD en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@gespijkerd.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. 

Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek .

GESPIJKERD wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
GESPIJKERD neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. 

Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan telefonisch contact op met onze een van onze medewerkers of via info@gespijkerd.nl